تبلیغات
سید ابوالحسن حسینی ایوری

ایــــور

 

ای بر فراز سرخی این کوه خاوری                            هم زادگاه نیکان و جانم ایوری

ای وصل بر طلوع تو تسبیح قدسیان                   قرآن، اذان، اذان و اذان های باوری

ای یادگاری خوب آقا بزرگ ها                         سجاده های پر از نقش نقشِ مادری

طومار سر به مهر حکایات راستین                    هان کهنه انجمنِ شعرِ پارسی دری

چوغان سرگذشتی و اولنگ سبزه دشت               فیروزه آسمانی این خاک گوهری

سرمشق بی مثالِ خوشی های بی کلک             تفسیر جزء جزء ورق های دلبری

ثانی قلم به لطف سخندان عرش برد                     امید مهترانه بر این شهر مهتری

یا رب کم این فزا که تو را لطف بی حد است           بر این زبان الکن و الفاظ هر دری
 

شعر از: سید ابوالفضل رضوانی ایوری (ثانی)